Mer info om fagområder

Du kan være trygg på at vi har kunnskapen du trenger

Familie- og barnerett

Familie- og barnerett favner om mye. Mellom ektefeller og samboere arbeider vi med ektepakter, samboeravtaler, skifter  og økonomiske oppgjør. Innenfor barneretten arbeider vi med spørsmålet om hvor barnet skal bo fast, samvær for den forelder som ikke har fast bosted og foreldreansvar. Dette er saker vi stadig har løpende. De aller fleste sakene på dette området løser vi uten at det er nødvendig å gå til retten, men der det er nødvendig fører vi også sakene for retten. 

På barnerettsområdet er det ventet en ny lov som vil medføre vesentlige endringer. Det ble nedsatt et barnelovsutvalg i 2018 som har levert en utredning i 2021, der det blant annet foreslås at bostedsforelderen- som et utgangspunkt- skal måtte ha samtykke fra samværsforelderen for å flytte innad i Norge. Det er også andre vesentlige endringer. Se mer på regjeringen.no om barnelovutvalgets utredning.

Arverett

Arveretten omfatter alt fra utarbeidelse av testamenter til tvister om arv og skifte av dødsbo, privat eller offentlig. Vi bistår med utarbeidelse av testamenter, vurderinger av arverettslige problemstillinger, i tvister mellom arvinger og som bostyrere for arvinger som ønsker en uavhengig profesjonell håndtering av arveoppgjøret. Arv er et område som utløser mange konflikter, for vår del har vi fokus på å forhindre konflikter og bidra til å løse konflikter som har oppstått så rasjonelt som mulig.

Kontraktsrett

Kontraktsretten favner om avtaler som inngås mellom private, mellom bedrifter og private og mellom bedrifter. Det kan være avtaler om kjøp av eiendom, bil, firma og mye annet. Vi bistår med utarbeidelse av avtaler og i tvister om hva som er avtalt og hva som følger av lovfestede og ulovfestede regler. 

Forsikringsrett

Forsikringsretten omfatter rettigheter og dekninger man har etter forsikringer. Vi bistår i dialog, forhandlinger og tvister med forsikringsselskaper, både i forhold til personskade og skade på eiendom og ting. Det kan være vanskelig å fremme kravet sitt på en god måte ovenfor et forsikringsselskap og å nå gjennom med sitt syn. Juridisk bistand kan lønne seg mye, selv om man ikke skulle få gjennomslag for alt. De fleste tvistene vi har hatt på dette feltet har blitt løst uten at det har vært nødvendig å gjennomføre en rettssak, dog har det gjerne vært nødvendig å ta rettslige skritt.   

Eiendom - mangler og rettigheter

Mangler ved eiendom er et vanlig tvistetema ved salg av eiendom mellom private. VI bistår jevnlig i slike tvister, som kan handle om store kostnader og verdireduksjon. Det sentrale spørsmålet er om en feil/noe ugunstig ved eiendommen utgjør en mangel etter avhendingsloven og/eller kjøpekontrakten. Dette er ofte ikke ukomplisert å finne ut av og syn og historie kan variere mye mellom kjøper og selger. 

Med rettigheter mener vi innenfor eiendom veiretter og andre rettigheter, men også såkalte negative servitutter som legger begrensninger på en eiendom. En god del av disse sakene går for jordskifteretten om man ikke lykkes i å løse de i minnelighet. 

Eiendom - oppgjørsoppdrag

Adv. Beathe Bakken påtar seg oppdrag som gjelder kontrakt og oppgjør mellom kjøper og selger av eiendom. Bruk av advokat til oppgjøret gir trygghet for selger og kjøper med hensyn til pengeoverføring og tinglysing. 

Pensjons- og trygderettigheter

Innenfor pensjons- og trygderettigheter bistår vi først og fremst med klager ovenfor NAV der det er gitt avslag på f.eks. uføretrygd eller andre sentrale ytelser. Likedan kan vi bistå i forhandlinger som er rettet mot forsikringsselskaper. 

Erstatningsrett

Erstatningsretten er omfattende og kan gjelde både skade på ting, eiendom og person, med mange forskjellige årsaker. Vi bistår med råd og i tvister innenfor dette feltet i alt fra tvister mellom privatpersoner og forsikringsselskaper til f.eks. mobbesaker mot en kommune. 

Utlendingsrett

I utlendingssaker bistår vi i klageomgangen. Vi har hatt svært mange saker knyttet til asyl, men bistår også i saker om avslag på oppholdstillatelse i andre sammenhenger og tilbaketrekking av oppholdstillatelse, samt statsborgersaker.