Bakken Urdshals Advokater MNA 

Sist endret 14.09.18 

Denne personvernserklæringen gjelder for Bakken Urdshals Advokater MNA. Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor. 

1. Hvem vi behandler personopplysninger om 

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer: 

* Privatkunder 

* Klienter i straffesaker 

* Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter 

* Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere 

* Personer som er involvert i saker vi bistår i 

* Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til 

* Besøkende på vår nettside 

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag 

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilket formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen. 

Etablering av klientforhold: Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt for vi eventuelt sier ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR art. 6, nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger. 

Dersom vi kan ta oppdraget, registreres følgende kontaktinformasjon for privatkunder: Navn, adresse, e-post og telefonnummer samt fødsels -og personnummer, dersom dette er nødvendig for oppdraget. 

For virksomhetsklienter registerets virksomhetens navn og undertiden organisasjonsnummer. 

Registering av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b. For virksomhetskunder bygger registeringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f. 

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Alt etter saken, vil det i denne forbindelse kunne måtte lagres opplysninger om 

navn, adresse, fødsels- og personnummer. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR art. 6, nr. 1, bokstav c. 

Sakshåndtering: Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f. I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2, bokstav f, jf. personopplysningsloven (2018) § 11. 

Kunnskapsforvaltning: I noen saker er det behov for gjenbruk av dokumenter til senere saker. Lagring av opplysninger til dette formål, skal ikke inneholde sensitive personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning,

jf. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f (interesseavveining). 

Klientadministrasjon: Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomheter er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjonen, hjemlet i GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f. For privatkunder anses dette som en nødvendig del av å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b. 

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter: Vi oppbevarer saksdokumenter elektronisk etter at oppdraget er avsluttet så lenge som det er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Lagring etter at saken er avsluttet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6, nr. bokstav f. og GDPR artikkel 9, nr. 2, bokstav f., jf. personvernloven (2018) § 11. 

Fakturering: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav f for virksomhetskunder og artikkel , nr. 1, bokstav b, for privatkunder. 

IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdatering av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6, nr. 1 og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artikkel 32 og 6 nr. 1, bokstav c. 

Markedsføring: Dersom det foreligger et eksisterende klientforhold vil markedsføringen skje iht. markedsføringsloven § 15-3 (1) og GDPR art. 6 nr. 1 a. 

3. Hvem vi deler personopplysningene med 

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandæren iht. kontrakten med oss. Leverandørene opptrer iht. databehandleravtale og under vår instruks. 

Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formål vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av staffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt. 

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt ber oss om det eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt. 

4. Lagring av personopplysninger 

Saksdokumenter lagres så lenge som det er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. 

Regnskapslovgivningen pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet. 

5. Dine rettigheter 

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. 

* Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte. 

* Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Bi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for å ikke slette. 

* Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet. 

* Klage til tilsynsmyndighetene: Dersom du er uenig i måten vi behandler

personopplysningene på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 

6. Sikkerhet 

Vi har prosedyrer for å håndtere personopplysningene på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

7. Endringer i personvernerklæringen 

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette. 

8. Kontakt oss 

Bakken Urdshals Advokater MNA: 

Advokat Beathe Bakken, org.nr. 919 021 756 MVA Næringshuset Kraftverket, Kråkholmvegen 20 6460 Eidsvåg Tlf. 95024662 E-post: [email protected] 

Advokat Thomas Urdsahls, org.nr. 998 255 961 MVA (Adresse) Tlf. 47 30 98 92 E-post: [email protected]